Ficha do personagem do Ban Inuzuka

Gennin/Kiri
Gennin/Kiri

300/300
 (300/300)
300/300
 (300/300)
200/1000
 (200/1000)
100/1000
 (100/1000)
100/1000
 (100/1000)
200/1000
 (200/1000)
150/1000
 (150/1000)
250/1000
 (250/1000)
150/1000
 (150/1000)
Elementos

Katon

Suiton

Raiton

Doton

Fuuton