Ficha do personagem do Minamoshi Sabaku

Gennin/Konoha
Gennin/Konoha

300/300
 (300/300)
400/400
 (400/400)
200/1000
 (200/1000)
0/1000
 (0/1000)
50/1000
 (50/1000)
350/1000
 (350/1000)
200/1000
 (200/1000)
200/1000
 (200/1000)
100/1000
 (100/1000)
Elementos

Katon

Suiton

Raiton

Doton

Fuuton

   SIMSIM